Rēķinu digitalizācija

Fitek  piedāvātais piegādātāju rēķinu digitalizēšanas pakalpojums sastāv no rēķinu skenēšanas, metadatu izdalīšanas, to pārbaudes un koriģēšanas, rēķinu datu sagatavošanas nepieciešamajā formātā importam uzņēmuma finansu norēķinu sistēmā, datu pārsūtīšanas.

Darbus iespējams organizēt gan veicot fizisku rēķinu skenēšanu gan izmantojot no klienta saņemtus skenētus rēķinus elektroniskā formā – piemēram PDF.

Visi piegādātāju rēķini neatkarīgi no to veida tiek pārveidoti elektroniskā formātā, lai varētu veikt to turpmāku apstrādi. Tas nodrošina iespēju vienādi apstrādāt no dažādiem kanāliem saņemtus rēķinus.

Fitek saņemot piegādātāju rēķinus, veic to priekšapstrādi, skenē, veic automātisko datu atpazīšanu un labošanu. Izveidotie rēķinu attēli un dati tiek pārsūtīti klientam.

Datu atpazīšana un pārbaude

Datu atpazīšanas un pārbaudes pakalpojums nodrošina datu pareizību un apstrādes procesa automatizāciju. Saņemot papīra rēķinu un pārveidojot to PDF elektroniskā formātā, Fitek nodrošina rēķinu attēlos iekļautās pamatinformācijas atpazīšanu un pārbaudi, izmantojot optiskās simbolu atpazīšanas programmatūru.

Optisko simbolu atpazīšanas (OCR – Optical Character Recognition) programmatūra uz rēķina attēla meklē izdalāmos datus; parasti tā ir rēķina samaksai nepieciešamā informācija, piemēram, rēķina numurs, tā izrakstīšanas un samaksas datums, valūta, kopsumma, rēķina veids, uzņēmuma konta, reģistrācijas un PVN reģistrācijas numurs. Rēķini, kurus programma pilnībā neatpazīst, tiek nosūtīti labošanai, un dati tiek ievadīti manuāli. Pēc tam ar pārbaudes programmas palīdzību tiek veikta rēķinu datu papildu kontrole.

Pēc noklusēšanas no rēķiniem tiek izdalīti sekojoši dati:

  • rēķina numurs
  • rēķina datums
  • valūta
  • summa apmaksai
  • piegādātāja bankas konta numurs
  • piegādātāja reģistrācijas/PVN numurs
  • rēķina tips (kredītrēķins/debetrēķins)

Atbilstoši klienta vajadzībām, iespējama arī citu datu lauku un rēķina detalizācijas izdalīšana.