Privātuma politika

Fitek A/S (tālāk tekstā – Fitek) nodrošina digitālos pakalpojumus (tālāk tekstā – pakalpojumi) gan uzņēmumiem, gan privātpersonām. Pakalpojumi tiek piedāvāti atbilstoši šai Privātuma Politikai, Pakalpojumu noteikumiem u.c. dokumentiem, ko Fitek ir darījis pieejamus saviem klientiem.

Šī Privātuma Politika izskaidro, kā Fitek iegūst, lieto, dalās un aizsargā Jūsu Personas Datus. Šī Privātuma Politika ir spēkā, kad Fitek iegūst Jūsu Personas Datus vai tie kļūst pieejami Fitek, kad Jūs lietojat Pakalpojumus.

1.     Kas ir Personas Dati?

“Personas Dati” nozīmē jebkāda Jūsu individuāla informācija, kas var tikt izmantota, lai Jūs identificētu tiešā vai netiešā veidā, piemēram, vārds, uzvārds, personas kods, vai jebkāda cita informācija atbilstoši Eiropas Savienības Vispārējai Datu Aizsardzības Regulai (VDAR / GDPR).

2.     Kādu informāciju Fitek apkopo

2.1.  Personas Dati, ko Jūs nododat

Fitek saņem un uzglabā to informāciju, ko Jūs brīvprātīgi nododat Fitek, piesakoties uz Pakalpojumiem vai lietojot šos Pakalpojumus. Fitek var iegūt un apstrādāt jebkādus Jūsu Personas Datus, ko Jūs nododat Fitek caur Pakalpojuma portālu vai lai sniegtu Jums Pakalpojumu, kuram esat pieteikusies / -šies.

2.2.  Personas Dati, kas iegūti no Jūsu pakalpojuma sniedzējiem (Pārziņiem), kuri izmanto Fitek kā Apstrādātāju (Operatoru)

Šādus datus Fitek izmanto tikai tādā apjomā, kā to ir atļāvis Pārzinis, lai sniegtu Jums Pakalpojumu, par kuru Jums ir līgums ar Pārzini.

2.3.  Sīkdatnes (cookies)

Kad Jūs piekļūstat pakalpojumiem, Fitek var Jums nosūtīt vienu vai vairākas sīkdatnes – mazus teksta failus uz Jūsu datoru. Fitek var izmantot abas – sesijas un patstāvīgās sīkdatnes. Sesijas sīkdatnes pazūd, kad Jūs aizverat attiecīgo interneta pārlūku. Patstāvīgās sīkdatnes paliek arī pēc tam, kad Jūs aizverat attiecīgo interneta pārlūku un var tikt izmantotas Jūsu interneta pārlūkā nākamajās sesijās. Patstāvīgās sīkdatnes var izdzēst. Palīdzība, kā to izdarīt, visbiežāk ir pieejama pārlūkprogrammas sadaļā “Palīdzība” (Help).

3.     Datu Subjektu privātums

Augstu vērtējot Datu Subjektu tiesības uz privātumu, Fitek nodrošina, ka Datu Subjekti var realizēt savas ar normatīvajiem aktiem garantētās tiesības ērti un bez maksas. Fitek garantē, ka katrs Datu Subjekta pieprasījums tiek operatīvi izskatīts.

3.1.  Tiesības uz informāciju

Jūs varat pieprasīt informāciju, par to, kādus Jūsu Personas Datus un kādiem mērķiem Fitek apstrādā. Šo informāciju varat pieprasīt sazinoties ar Fitek, rakstot uz e-pastu: dpo@fitek.com.

3.2. Tiesības uz datu pārnesi

Fitek nodrošina datu pārnesi strukturētā, plaši pielietojamā mašīnraksta formāta, ja vēlaties datus nodot citam pakalpojumu sniedzējam.

3.3. Tiesības uz izdzēšanu (“Tiesības būt aizmirstam”)

Jūs varat pieprasīt Fitek dzēst Jūsu personas Datus, sazinoties ar Fitek, rakstot uz e-pastu: dpo@fitek.com. Fitek operatīvi izdzēsīs Jūsu Personas Datus, ja vien nebūs juridiska pamata datu saglabāšanai, piemēram, spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

3.4. Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst Jūsu Personas Datu apstrādei. Tiesības iebilst var realizēt sazinoties ar Fitek, rakstot uz e-pastu: dpo@fitek.com. Fitek operatīvi beigs apstrādāt Jūsu datus, ja vien nebūs juridiska pamata datu turpmākai apstrādei, piemēram, spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

4.     Personīgo Datu lietošana un dalīšanās ar tiem

4.1.  Personīgs kontakts

Fitek var izmantot Jūsu nodotos Personas Datus, lai izveidotu un uzturētu Jūsu kontu, personalizētu Jūsu pieredzi un periodiski nosūtītu e-pastā ziņas, kas saistītas ar Pakalpojumu sniegšanu.

4.2.  Pakalpojumi

Fitek var izmantot datus, kas rodas par Jums saistībā ar Pakalpojumu izmantošanu, lai pilnveidotu konkrēto Pakalpojumu.

4.3.  Trešās puses, piemēram, pakalpojumu sniedzēji

Fitek izmanto uzticamus pakalpojumu sniedzējus (trešās puses), kas palīdz nodrošināt Fitek Pakalpojumus Jums. Šīm trešajām pusēm būs piekļuve Jūsu Personas Datiem tikai tādā apjomā, kas nepieciešams, lai sniegtu Jums Fitek Pakalpojumus. Trešās puses darbojas atbilstoši VDAR un šai Privātuma Politikai.

4.4.  Pieprasītā izpaušana

Fitek patur tiesības izpaust Personas Datus trešām pusēm, par to nepaziņojot Jums, ja to pieprasa spēkā esošie normatīvie akti, vai, ja Fitek tic, ka izpaušana ir nepieciešama (i) lai darbotos atbilstoši juridiskiem procesiem; (ii) aizsargātu vai realizētu tiesības uz īpašumu; (iii) rīkotos ārkārtas situācijai, lai garantētu drošību.

4.5.  Tiesību pārņēmēji.

Fitek patur tiesības nodot Personas Datus Fitek tiesību pārņēmējiem.

5.     Personas Datu apstrāde Eiropas Ekonomiskajā Zonā (European Economic Area (“EEA”))

Fitek apstrādā Jūsu datus atbilstoši VDAR u.c. spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem..

6.     Uzglabāšanas periods un dzēšana (“Datu Minimizācija”)

Visi Personas Dati, ko apstrādā Fitek tiek uzglabāti tikai tik ilgi, cik nepieciešams, lai realizētu mērķi, kādam dati tika iegūti vai tik ilgi, cik to prasa spēkā esošie normatīvie akti. Fitek darbojas atbilstoši Personas Datu minimizācijas principam un nodrošina, ka Fitek neuzglabā datus bez nepieciešamības.

7.     Datu drošība

Fitek izmanto piemērotus un vispārīgi atzītus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus, lai nodrošinātu datu integritāti un drošību. Ja Fitek kļūst zināms par tādu drošības incidentu, kas ir radījis apdraudējumu Personas Datiem, Fitek veiks visu iespējamo, lai Jums par to maksimāli operatīvi ziņotu un Jūs varētu veikt pasākumus savu Personas Datu aizsardzībai. Fitek var izvietot paziņojumu portālā, ja ir noticis drošības incidents.

8.     Privātuma politikas izmaiņas

Šī Privātuma Politika var tikt periodiski pārskatīta un uzlabota bez īpaša paziņojuma Jums. Jaunākā versija vienmēr ir pieejama mājas lapā un aktuālajai versijai ir atbilstošs datums pēc “Pēdējo reizi atjaunota:”.  Jūs piekrītat Privātuma Politikas jaunākajai versijai, ja Jūs turpināt lietot Pakalpojumus pēc jaunākās Privātuma Politikas versijas publicēšanas.

9.      Papildus informācijai

Ja Jums ir jautājumi par Jūsu Personas Datu apstrādi Fitek, lūdzu, sazinieties ar Fitek pa e-pastu: dpo@fitek.com.

Pēdējo reizi atjaunota: 25.05. 2018.